Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Α. ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Β. Οικολογία και βιολογία διατήρησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 0 - 1500

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Περιβάλλοντος

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: sgardeli@bio.auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310998250

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας και Περιβάλλοντος καθώς και πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών, όπως Θετικών Επιστημών, Γεωπονίας, Δασολογίας, Υγείας, Πολυτεχνικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων, ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Οικολογία, Βιολογία Διατήρησης, Αλιευτική Βιολογία, Αειφορική Αξιοποίηση Βιολογικών Πόρων

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk