Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3900

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών / ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Περιβάλλοντος

Γεωπονικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: msc-green@for.auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310995195, 2521060414

ΦΑΞ: 2310995202

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (ήτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αστική Δασοπονία, Αστικό και Περιαστικό Πράσινο, Πράσινη Υποδομή, Οικοπόλεις

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk