ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ERASMUS PLUS


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2500 - 5000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Highlands and Islands (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Université de Nantes (Γαλλία)


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Περιβάλλοντος

Γεωπονικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: kyriakidi@biology.uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 394 402

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των Υδατοκαλλιεργειών, Ιχθυολογίας, Βιολογίας, Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλον,

ΣΧΟΛΙΑ: Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus plus του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Highlands and Islands (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Université de Nantes (Γαλλία).Σκοπός του διεθνούς μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για την απόκτηση βασικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στον τομέα της επιστήμης των Υδατοκαλλιεργειών. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση βασίζεται σε μία διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία επιβάλλεται τόσο από τον χαρακτήρα του φυσικού αντικειμένου όσο και από τις
σύγχρονες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.
Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία αποφοίτων υψηλού επιπέδου στον τομέα των Υδατοκαλ−
λιεργειών, οι οποίοι θα κατέχουν: (α) αναλυτική γνώση των βιολογικών, περιβαλλοντικών, τεχνολογικών και διαχειριστικών βάσεων των Υδατοκαλλιεργειών καθώς και των αλληλεπιδράσεων τους, (β) σαφή άποψη για την οικονομική και κοινωνική διάσταση της σημαντικής αυτής δραστηριότητας του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, (γ) ικανότητες αντιμετώπισης των προκλήσεων σε επίπεδο έρευνας και καινοτομίας, και (δ) δεξιότητες και εφόδια για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλήματα στο χώρο της παραγωγής. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τρίες που προέρχονται από συγγενείς ειδικότητες, ώστε να ξεπεράσουν τις κλασσικές έννοιες της ειδικότητας τους και να τις επαναπροσδιορίσουν σε ένα σύγχρονο, ευρύτερο πλαίσιο. Αυτό θα επιτευχθεί με την εφαρμογή ενός προγράμματος σπουδών, το οποίο θα στηρίζεται σε κλασσικές άλλα και σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, στην έρευνα και στη συνεργασία με εδραιωμένα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα αλλά και
με μεγάλες παραγωγικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Υδατοκαλλιεργειών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk