Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας-ΙΤΕ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: bervan@uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810394402

ΦΑΞ: 2810394404

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων Τμημάτων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου πανεπιστημίων της αλλοδαπής στα αντικείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Γενετικής, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής,Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Γεωπονικής, Φαρμακευτικής,Χημείας, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής, και συναφών ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κυτταρική Βιολογία
, Βιοϊατρική Επιστήμη και Τεχνολογία
, Βιοπληροφορική, Νευροβιολογία

ΣΧΟΛΙΑ: Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην περιοχή της Μοριακής Βιολογίας−Βιοϊατρικής. Σκοπός του Προγράμματος είναι η προετοιμασία άριστα εκπαιδευμένων στελεχών για σταδιοδρομία στη Βιολογική/Βιοϊατρική έρευνα, εκπαίδευση, δημόσιες υπηρεσίες και τον παραγωγικό τομέα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk