Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών-Πράσινη Βιοτεχνολογία


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 60


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: bervan@uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810394402

ΦΑΞ: 2810394404

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Χημείας Φυσικής των Σχολών Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών,Δασολογικών, Περιβαλλοντικών, Κτηνιατρικών, Ιατρικών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου,Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. συναφούς γνωστικού αντικειμένου

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αγροδιατροφή
, Βιολογια φυτών
, Εξασφάλιση τροφής
Βιοτεχνολογία Φυτών

ΣΧΟΛΙΑ: Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε τομείς αιχμής της Βιολογίας Φυτών, όπως Μοριακή Βιολογία και Γενετική Φυτών, Μοριακή Φυσιολογία και Βιοχημεία Φυτών, Βιοενεργητική, Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών και Μοριακή Φυτοπαθολογία καθώς και των Βιοτεχνολογικών και Περιβαλλοντικών τους Εφαρμογών.Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων, με γνώση της τρέχουσας επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου (cutting−edge), σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών και προσεγγίσεων και ικανότητα υλοποίησης έρευνας για την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών εφαρμογών και καινοτόμων προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη προετοιμασία ικανών και άρτια εκπαιδευμένων επιστημόνων για τη στελέχωση των ακαδημαϊκών, ερευνητικών ιδρυμάτων και σχετικών μονάδων παραγωγής στη χώρα μας και διεθνώς, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, την αριστεία και την καινοτομία.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk