Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία


ΙΔΡΥΜΑ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΕΡΚΥΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΟΧΙ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 26

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 5

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Πολιτικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: pms-polico@ionio.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26610-87225, 87224

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Πτυχιούχοι Τμημάτων Μεταφραστικών Σπουδών, Διεθνών
Σχέσεων, Διεθνούς Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Ευρωπαϊκών
Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών, Πολιτισμικών Σπουδών, Τμημάτων
με αντικείμενο την κοινωνική διάσταση της γλώσσας Πανεπιστημίων
της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου, πτυχιούχοι Τμημάτων
Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, για τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ βλέπε τον Κανονισμό λειτουργίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ανάλυση Λόγου, πολιτικά φαινόμενα, κοινωνικά φαινόμενα, γλώσσα και ισχύς, γλώσσα και εθνικότητα, γλώσσα και εθνοτικότητα, γλώσσα και περιθωριοποίηση, διαπολιτισμική επαφή

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk