Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή


ΙΔΡΥΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: α) Δημιουργική Φυσική Αγωγή
β) Ειδική Φυσική Αγωγή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2300

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 34

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Φυσικής Αγωγής-Αθλητισμού

Ειδική Αγωγή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: interpg@phyed.duth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039622

ΦΑΞ: 2531039623

Αποστολή e-mail

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: - Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80). - Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ 8. του ν.4485/2017.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φυσική Αγωγή, Ειδική/Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή, Εκπαίδευση, Παιδαγωγική, Ψυχοκινητική Ανάπτυξη, Aποτελεσματική Διδασκαλία, Σχολική Ψυχολογία, Πρόγραμμα Σπουδών, Κίνηση και Ολόπλευρη Μάθηση

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Επικοινωνία - Τεχνική υποστήριξη: masters@studyingreece.edu.gr