ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 700

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 25

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Πολιτικές Επιστήμες

Νομικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mayastoyan@pspa.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 3688967

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» απευθύνεται σε ευρύ κύκλο επιστημόνων στον οποίο περιλαμβάνονται:

- πτυχιούχοι των Σχολών/Τμημάτων Πολιτικών, Οικονομικών, Διοικητικών, και Νομικών Επιστημών, των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όπως επίσης των Σχολών Κοινωνικών και, συναφώς, Ανθρωπιστικών Επιστημών, αλλά και των Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

- απόφοιτες/οι Σχολών/Τμημάτων των μέχρι πρότινος Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα

- απόφοιτες/οι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – ανεξαρτήτως βασικού τίτλου σπουδών

- φοιτήτριες/ητές που οφείλουν έως δύο (2) μαθήματα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταστούν πτυχιούχοι των ως άνω Σχολών/Τμημάτων στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο (Σεπτεμβρίου).

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δημόσιο Δίκαιο, Δημόσια Πολιτική, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk