ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 900

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Περιβάλλοντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: rmsc@marine.aegean.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2251 036 862

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών της Θάλασσας, Περιβάλλοντος, Ωκεανογραφίας, Θαλάσσιας Βιολογίας, Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων Πανεπιστημίων καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α' 80) –σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/17

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ωκεανογραφία, Θαλάσσιες βιοεπιστήμες, Θαλάσσια βιολογία, Θαλάσσια οικολογία, Αλιευτική Βιολογία, Θαλάσσιες Επιστήμες, Θαλάσσια Γεωλογία, Θαλάσσια Χημεία, Φυσική Ωκεανογραφία, Χημική Ωκεανογραφία, Βιολογική Ωκεανογραφία, Κλιματική αλλαγή, Θαλάσσια Θηλαστικά, Ιχθυολογία, Θαλάσσια μικροβιολογία, Μέθοδοι δειγματοληψίας, Θαλάσσια ιζηματολογία, Θαλάσσια τηλεοπισκόπιση, Ιχθυοκαλλιέργειες, Ασθένειες ιχθύων, Περιβαλλοντική χημεία, Παράκτια μηχανική, Θαλάσσια ρύπανση, Επιστημονική κατάδυση, Θαλάσσια έρευνα, Θαλάσσιοι Πόροι

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk