Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες


ΙΔΡΥΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Διδακτική μεθοδολογία: καινοτομίες στη διδακτική πράξη

2. Διδακτική μεθοδολογία: εκπαίδευση ενηλίκων

3. Διαπολιτισμική παιδαγωγική και εκπαίδευση/Ψυχοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές πολιτικές και παρεμβάσεις: από τον πολυπολιτισμό στον διαπολιτισμό

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2800

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης (Facoltà di Scienze délla Formazione)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa Νάπολης (Ιταλία)


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: dddpmsph@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (30) 2531039422

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ:
Kάτοχοι τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της Ιταλίας ή άλλων χωρών της αλλοδαπής.
Πτυχιούχοι λοιπών Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Διδακτική, Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ψυχοπαιδαγωγικές διδακτικές πολιτικές

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk