Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες


ΙΔΡΥΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Διδακτική μεθοδολογία: καινοτομίες στη διδακτική πράξη
2. Διδακτική μεθοδολογία: εκπαίδευση ενηλίκων
3. Διαπολιτισμική παιδαγωγική και εκπαίδευση/Ψυχοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές πολιτικές και παρεμβάσεις: από τον πολυπολιτισμό στον διαπολιτισμό

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.800

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης (Facoltà di Scienze délla Formazione)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa Νάπολης (Ιταλία)


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 60

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες (Παιδαγωγική Επάρκεια)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: dddpmsph@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (30) 2531039422

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1. Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της Ιταλίας ή άλλων χωρών της αλλοδαπής
2. Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Διδακτική, Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ψυχοπαιδαγωγικές διδακτικές πολιτικές

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Επικοινωνία - Τεχνική υποστήριξη: masters@studyingreece.edu.gr