ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1800

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 25

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Κοινωνικές Επιστήμες

Επιστήμες Περιβάλλοντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: hazards@aegean.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 22510 36413, 36426

ΦΑΞ: +30 22510 36409

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες:
Α. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Γεωγραφίας, Γεωλογίας, Περιβάλλοντος, Δασολογίας, Γεωπονίας,
των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, των Σχολών Επιστημών
Υγείας, και των Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Β. Απόφοιτοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι
απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) από
τη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), και από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).
Γ. Απόφοιτοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, από τη Σχολή
Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.)
Επιπλέον, γίνονται δεκτοί/ές επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ανωτέρω ιδρυμάτων της ημεδαπής,
υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει
σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Δ.Π.Μ.Σ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φυσικοί κίνδυνοι, Φυσικές καταστροφές, Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk