ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 60


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1500

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Περιβάλλοντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: secr-marine@aegean.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2251036862

ΦΑΞ: 2251036809

Αποστολή e-mail

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Πτυχιούχοι Τμημάτων Περιβαλλοντικών, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών, Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτια Ζώνη, Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειες, Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Κλιματική Αλλαγή, Επιχειρησιακή Ωκεανογραφίας, Υδροακουστική Τεχνολογίας, Αλιευτική Διαχείριση. Πολιτικές και Νομοθετικό πλαίσιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης, Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Θαλάσσια και Παράκτια Ρύπανση, Παράκτιες Γεωεπικινδυνότητες, Θαλάσσιοι Βιολογικοί Πόροι, Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών, Ποσοτική Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Επικοινωνία - Τεχνική υποστήριξη: masters@studyingreece.edu.gr