ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 60


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1500

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Περιβάλλοντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: msc_cm@aegean.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2251036862

ΦΑΞ: 2251036809

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και δεκτές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίµων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Ά).
Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυµάτων της ηµεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκοµίσει σχετική βεβαίωση µέχρι την ηµεροµηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ..
Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέµεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυµα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε το Ν. 3328/2005 (Α' 80) –σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/17

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτια Ζώνη, Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειες, Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Κλιματική Αλλαγή, Επιχειρησιακή Ωκεανογραφίας, Υδροακουστική Τεχνολογίας, Αλιευτική Διαχείριση. Πολιτικές και Νομοθετικό πλαίσιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης, Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Θαλάσσια και Παράκτια Ρύπανση, Παράκτιες Γεωεπικινδυνότητες, Θαλάσσιοι Βιολογικοί Πόροι, Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών, Ποσοτική Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk