Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον


ΙΔΡΥΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: α) Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον

β) Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών

γ) Θαλάσσια Έργα και Περιβάλλον

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 75


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1200

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΞΑΝΘΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

Επιστήμες Περιβάλλοντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: apantokr@civil.duth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2541079025

ΦΑΞ: 2541079024

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών και των Πολυτεχνείων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, κάτοχοι τίτλου σπουδών 5ετούς ή 4ετούς φοίτησης σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου, της αλλοδαπής. Υποψήφιοι που δεν είναι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, παράλληλα με τα μεταπτυχιακά μαθήματα, απαιτείται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έναν αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία καθορίζονται, κατά περίπτωση, με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, και εγκρίνονται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: υδραυλική μηχανική, υδραυλικά έργα, τεχνολογίες περιβάλλοντος, διαχείριση υδατικών πόρων, φυσικές καταστροφές, λιμενικά έργα, διαχείριση λυμάτων

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk