Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 60


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 35

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Επιστήμες Περιβάλλοντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: civil@upatras.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610 996502

ΦΑΞ: 2610 996565

Αποστολή e-mail

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: (α) Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και Πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ γνωστικού αντικειμένου συναφούς με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού. Υποψήφιοι μη Πολιτικοί Μηχανικοί, απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, οφείλουν, εφόσον προεπιλεγούν, να εξεταστούν επιτυχώς σε τέσσερα (4) προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος, ενώ απόφοιτοι μη Πολυτεχνικών Σχολών σε έξι (6) προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος πριν την εγγραφή τους στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό ΠΜΣ (ΦΕΚ Β’ 3158/01.08.2018). (β) Φοιτητές στο τελευταίο έτος σπουδών των Τμημάτων της παραγράφου (α) με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απονομή του διπλώματος ή του πτυχίου τους μέχρι την έναρξη του πρώτου διδακτικού εξαμήνου του ΠΜΣ. Φοιτητές στο τελευταίο έτος σπουδών Τμημάτων μη Πολιτικών Μηχανικών, για τους οποίους κατά την προεπιλογή τους έχουν καθορισθεί εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος, με την προϋπόθεση ότι ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό ΠΜΣ (ΦΕΚ Β’ 3158/01.08.2018).

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αειφόρος, Ανθεκτικές Υποδομές, Διαχείριση Έργων, Διαχείριση Υδάτων, Επιτελεστικότητα, Ευφυή Συστήματα, Κατασκευές, Μεταφορές, Μηχανική, Υλικά, Περιβαλλοντική Υδραυλική, Περιβαλλοντική Μηχανική

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Επικοινωνία - Τεχνική υποστήριξη: masters@studyingreece.edu.gr